Polityka prywatności

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności są tożsame z pojęciami określonymi w Regulaminie Konferencji eDelivery.

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy internetowej eDelivery2018.pl jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 (dalej: Administrator); .
 2. Platforma edelivery2018.pl jest działającym na podstawie własnego Regulaminu serwisem internetowym, stanowiącym wsparcie dla organizowanej cyklicznie przez Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. Konferencji branżowej, funkcjonującej pod nazwą Konferencja eDelivery i służy do wymiany informacji oraz zgłaszania akcesu do udziału w tym wydarzeniu przez Uczestników lub Partnerów.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Furgonetka Sp. z o.o. sp. k. wobec Uczestników, Partnerów oraz Prelegentów Konferencji wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@furgonetka.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników i Partnerów Konferencji.
 2. Uczestnik, Partner lub Prelegent Konferencji, a także każda inna osoba fizyczna, której dane są przetwarzane za pośrednictwem platformy eDelivery2018.pl może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną. Niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
 2. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji.
 8. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych.

 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:
  1. Zawarcie i realizacja umowy dotyczącej uczestnictwa w Konferencji, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu edelivery2018.pl w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy); Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe podawane na formularzu zgłoszenia oraz w dowodach dokonania płatności):
 2. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, dane przedsiębiorstwa: nazwa, NIP, adres, nr konta bankowego, dane płatności.
  1. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora oraz strony trzeciej, Partnerów Konferencji; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f) (zgoda oraz/lub przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe, podawane na formularzu zgłoszenia): a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, dane przedsiębiorstwa: nazwa, NIP, adres.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do serwisu, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie.
 3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z serwisu edelivery2018.pl (np. liczbę osób logujących się do serwisu) do generowania statystyk korzystania z serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z serwisu eDelivery2018.

Udostępnianie danych osobowych.

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji serwisu Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k., w ramach ich obowiązków służbowych.
 2. Dane użytkownika, który wyraził zgodę wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:
 2. Dane osobowe zawarte na formularzu zgłoszeniowym - przez czas niezbędny do organizacji i rozliczenia Konferencji, a po tym czasie, do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika, wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 3. Dane marketingowe przetwarzane na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu wycofania tej zgody.
 4. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
 5. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Furgonetka Sp. z o.o. Sp.k. przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na Konferencję ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi udział w tym wydarzeniu.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych 
i jego Partnerów biznesowych.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na Konferencję ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi udział w tym wydarzeniu.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych 
i jego Partnerów biznesowych.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę eDelivery2018.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: wikipedia. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony eDelivery2018.pl w następujących celach:

 1. realizacja podstawowych funkcjonalności serwisu, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 2. dostosowania zawartości strony eDelivery2018.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony eDelivery2018.pl.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie eDelivery2018.pl. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. w przeglądarce Google Chrome
 2. w przeglądarce Firefox
 3. w przeglądarce Internet Explorer
 4. w przeglądarce Opera
 5. w przeglądarce Safari
 6. w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator korzysta z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stronami administrowanymi przez Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: google.

Administrator Serwisu może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla , poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis.

Serwis edelivery2018.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.

Czytaj więcej >>  |